ANYAYA

Ano kaya sa mundo ng kawalan kapag nag anyaya tayo sa ating mga ninuno , gabay at mga diwata?


Ano kaya kapag nag alay tayo sa kanila ng ating mga Likhang Sining , mga Galaw, Anyo at Halad?

Ina Anyayahan namin ikaw sa aming maka Ninunong Panaginip bunga ng mga kababalaghan ng ating kultura.

Ano kaya ang uri ng salamanka ang ating ina anyayahan natin sa ating buhay kapag tayo ay nag aalay?

What is it like in the realm of the unknown when we invite our ancestors, our guides, our diwata’s?

What is it like when we offer them our creations, our movements, forms and offerings?

We invite you to our Ancestral Dream Fantasy inspired by the mysteries of our culture.

What kind of magic we invite to our lives when we do such offerings?

Listen to Anyo at Halad album 

 

 

 

https://gintoseeds.com/products/anyo-at-halad-album-digital-download