"Malaya Ninuno Ligaya" Free Ancestors Happiness

Regular price $111.00

Malaya Ninuno Ligaya
 
Simbolo ng pag galang at paghilom sa mga Ninuno, pinagsamasama ko ang Bolinao skull na naka suot ng Oton death mask sa loob ng Manunggul jar.
Ito ay mga pira-piraso bagay na naiwan sa atin ng mga ninuno na nagpapaalala sa gawain at paniniwala tungkol sa kamatayan at pag lalakbay sa kabilang buhay.
 
 
Bolinao skull- 67 na mga bungo ng Ninuno sa taong 14th at 15th A.D. natagpuan sa Bolinao, Pangasinan.
 
Oton gold death mask- Nilalagay ang gintong maskara sa mukha ng patay na nagsisilbing agimat laban sa masamang espiritu noong panahong 14th at 15th A.D.
natagpuan sa San Antonio, Oton, Iloilo.
 
Manunggul burial jar- Pangalawang libingan na lalagyan ng mga buto, panahong Neolitiko 890-710 BC, Natagpuan sa Manunggul Cave, Lipuun Point, Palawan.
 
 
Free Ancestors Happiness
 A symbol of respect and healing for the ancestors, I combined the Bolinao skull that wears the Oton death mask inside of a Manunggul jar.
These are pieces that the ancestors have left for us that reminds us about their practice and beliefs when it comes to death and the journey in the afterlife.  
 
Bolinao skull- 67 skulls of the ancestors dated from the late 14th and 15th A.D. Found in Bolinao, Pangasinan.
 
Oton gold death mask- A golden mask is placed on the face of the deceased serving as an amulet against evil spirits, dated from the late 14th and 15th A.D.
Found in San Antonio, Oton, Iloilo.
 
Manunggul burial jar- 2nd burial jar to store bones, dated late Neolithic period 890-710 BC, found in Manunggul Cave, Lipuun Point, Palawan.
 
• Alder, semi-hardwood frame
• Acrylite front protector