Marks of Light "Babae at Lalake Batuk Banka ng Diwa Marka ng Ilaw"

Regular price $111.00

Marka ng Ilaw
 
Bakit ba tayo nag lalagay ng mga marka sa ating balat?
Ang ating mga Ninuno ay naniniwala na kapag ang Tao ay namatay, sa kabilang buhay ang mga marka sa balat na ito ay nag sisilbing ilaw na gabay para makilala at makita tayo ng ating mga Ninuno.
 
Ang mga sagradong marka sa katawan ay ginagawa sa pamamagitan ng mga ritual ng pag babatuk,watuk,patik,watik,watu,tatu o tattoo na nag bibigay pugay sa ating mga ninuno.
 
 
Marks of Light
 
Why do we put marks on our skin?
Our Ancestors believe that when a person dies, in the afterlife the marks are a light that guides our ancestors to recognize and see us.
 
These sacred marks in our body are created by rituals of batuk,watuk,patik,watik,watu,tatu or tattoo that honors our ancestors.

• Alder, semi-hardwood frame
• Acrylite front protector